Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi Prodüksiyon Ve Sahne Sanatı Danışmanlık Hizmet Alımı
30 Ocak 2020

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ 

PRODÜKSİYON VE SAHNE SANATI 

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMIİŞİ İÇİN 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi  

İkraz No: 8531-TR

İşin Adı:  Prodüksiyon ve Sahne Sanatı Danışmanlık Hizmet Alımı

Başvuru Kodu: SGGM/2019/CS/C.1.1.7.1.a/CQS/1

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web):19/02/2019 

Son Başvuru Tarih ve Saati:05/03/2019– 18:00 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin finansmanıiçin Dünya Bankasından bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü danışmanlık hizmetlerinin finansmanı için kullanılacaktır. 

Danışmanlık Hizmetlerinin (Hizmetler) kapsamı aşağıdaki gibidir: II. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarında kullanılmak üzere geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumun bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla prodüksiyon ve sahne sanatları (metin, senaryo, çekim ve kurgu vb. hizmetler dahil basın lansmanı, tanıtım ve sosyal medya videoları ve videolu sahne gösterimi (mapping) hazırlanması) hizmeti alınacaktır. İşin süresi yaklaşık 40 takvim günüdür. Hizmetin ayrıntıları Ek’teki İş Tanımında yer almaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü uygun danışmanlık firmalarını (“Danışmanlık Firmaları”), adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir.İlgilenen Danışmanlık Firmaları Hizmetleri yerine getirmek üzere istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar. Bu bilgi ve belgeler broşür gibi görsel unsurlar içeren, firmanın genel ve görev alanındaki deneyimine odaklanan ve son üç yılda görevle ilgili tamamlanmış sözleşmelerin/işlerin aydınlatıcı bir özetini kapsayan bir portföy içinde sunulmalıdır. (bknz. Ek Başvuru Şablonu)

Kısa liste için yeterlilik tespitinde firmalarda, (i) en az son 3 yıldır, özellikle kamuoyu bilgilendirmeye yönelik uzun ve/veya kısa metrajlı TV programı, kamu spotu ve benzeri çalışmalar olmak üzere film sektöründe yer almış/almakta olma; (ii) ilgili sektörde ihale konusu işe benzer projeleri yürütebilecek idari ve personel kapasitesine sahip olma; ve (iii) telif haklarıyla ilgili aleyhinde sonuçlanmış herhangi bir yasal hüküm bulunmama şartları aranacaktır. 

İlgilenen Danışmanlık Firmalarının, Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısıDünya Bankası Borçluları Tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı” başlıklı Kılavuzun  (“Danışmanlık Kılavuzu”), Dünya Bankasının “menfaat çatışmasına” ait politikasının açıklandığı 1.9 numaralı paragrafına dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Danışmanlık Firmaları niteliklerini artırmak üzere diğer firmalarla ortak girişim veya taşeronluk şeklinde birleşme yoluna gidebilirler. Ortak Girişim olması hainde, Ortak Girişimin bütün ortakları birlikte değerlendirilecek ve ihalenin verilmesi durumunda sözleşmeyi birlikte imzalayacaklar ve İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. İlgilenen Danışmanlık Firmalarıbaşvurularında, kuracakları birlikteliğin yapısını ve ortakların ve alt yüklenicilerin görevlerini açık bir biçimde belirtmelidir. “İşbirliğiyle” veya “İştirakiyle” gibi açık olmayan ibareler kısa liste için dikkate alınmayacaktır.      

Danışmanlık Firmasının seçimi, Danışmanlık Kılavuzunda belirtilen “Danışmanların Nitelikleri Üzerinden Seçim (CQS) Yöntemi” prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır. 

İlgilenen Danışmanlık Firmaları yerel saatle 09.00 ila 18.00 arasındaki çalışma saatlerinde, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilir. 

Yukarıda belirtilen hizmetler için ilgi bildiriminde bulunmak isteyen Danışmanlık Firmaları, hizmetleri yerine getirme niteliklerini taşıdıklarını gösteren Türkçe olarak hazırlayacakları bilgi ve belgeleri, telefon numarası, adres ve İhale adı ve Referans Numarasını – Basın Lansmanı, Tanıtım ve Sosyal Medya Videoları ve Videolu Sahne Gösterimi Danışmanlık Hizmet Alımı-SGGM/2019/CS/C.1.1.7.1.a/CQS/1 – içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 05/03/2019tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese elden, postayla veyaelektronik postayla ulaştırmaları gerekmektedir: 

Ek:

1-    İş Tanımı

2-    Başvuru Şablonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI – Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:9 Kat: 4 Çankaya/ANKARA

Telefon : 0312 585 28 84-89

e-mail:sggm@saglik.gov.tr

Bilgi için: Satınalma Birimi