Yönetim Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
01 Haziran 2023

Yönetim Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Görev ve Yetkileri

a) İç Kontrol faaliyetlerin yapılmasını sağlamak ve koordine etmek.

b) Bütçe hazırlama rehberine göre Genel Müdürlük bütçesini hazırlamak, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve takiplerini yapmak.

c) Genel Müdürlüğün yıllık birim faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Koordinasyon gerektiren veya diğer daire başkanlıklarının görev alanına girmeyen konularla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’na göre yapılacak ödemelerin kontrolünü sağlamak, maaş ve görev yollukları ödeme süreçlerini yönetmek.

e) Genel Müdürlüğün insan kaynağı planlamasını yapmak.

f) Genel Müdürlük personelinin; işe başlama, izin, terfi, ceza, ilişik kesme, sendika ile ilgili işlemlerini yürütmek.

g) Personelin motivasyon ve verimliliklerinin arttırılması için gerekli önlemleri almak ve ilgililere bildirmek.

ğ) Gelen ve giden evrak süreçlerini yönetmek.

h) Birim içi duyuru ve yazışma süreçlerini yönetmek.

ı) Birimler tarafından birim arşivine devredilen arşivlik malzemelerin Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol etmek, uygun olanları imza karşılığı teslim almak ve muhafazasını sağlamak.

i) Arşiv mevzuatını ve standart dosya planı değişikliklerini takip etmek.

j) Genel Müdürlüğün Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesindeki iş ve işlemlerini yürütmek.